Kapital ludzki

Z końcem grudnia 2013r. pośrednicy firmy INVESTDOM Nieruchomości zakończyli udział w projekcie pn. „Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników firmy INVESTDOM NIERUCHOMOŚCI oraz firm współpracujących” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Z przyjemnością możemy pochwalić się tym, że jako jedyna firma na Opolszczyźnie, przez okres dwóch lat (od listopada 2011r. do grudnia 2013r.) nasza załoga uczestniczyła w tak bogatym projekcie szkoleniowym. Braliśmy udział w licznych szkoleniach wszechstronnie rozwijających wiedzę i kompetencje osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości:

Szkolenia z zakresu prawno – marketingowego (prowadzący: Adam Kudyk – prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Joanna Kucharska – fotograf)

Podatki i inne opłaty w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami.
Program szkolenia:
 1. Przeniesienie własności nieruchomości a opłaty wnoszone przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty notarialne.
 2. Postępowanie wieczysto – księgowe, a opłaty i koszty związane z założeniem, zmianą lub wpisem prawa do księgi wieczystej.
 3. Obciążenia podatkowe związane z wynagrodzeniem pośrednika za wykonane czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 4. Podatek od spadków i darowizn, a obrót nieruchomościami otrzymanymi w drodze spadku.
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych od zbycia nieruchomości– obowiązki podatkowe i zwolnienia od podatku przedmiotowe i podmiotowe.
 6. Orzecznictwo sądowe związane z opodatkowaniem obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem zbywania nieruchomości – działek gruntowych, a należnym podatkiem Vat.
 7. Indywidualne interpretacje podatkowe związane ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jako gwarancja ochrony praw kontrahenta pośrednika przed nieuzasadnionym opodatkowaniem związanym z zawartą umową sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości.
 8. Podatek od nieruchomości w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów prawa miejscowego.
 9. Opłaty i kary związane z nienależytym utrzymaniem nieruchomości.
 10. Właściwe formułowanie zapisów umownych związanych z terminami i wystawianiem faktur vat w praktyce zarządu nieruchomościami – problematyka faktur vat – tzw zaliczkowych i innych, a skutki prawne i faktyczne dla podmiotu zarządzającego nieruchomością.
 11. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego .
 12. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe występujące w praktyce zarządu nieruchomościami.
 13. Aktualne orzecznictwo sądowe związane z opodatkowaniem nieruchomości i jej zarządu.
Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
Program szkolenia:
 1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece – akt prawny regulujący zasady podziału i ustroju ksiąg wieczystych i określający pojęcie hipoteki w prawie polskim – podstawowe zasady dotyczące ksiąg wieczystych.
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe pojęcie hipoteki i jej rodzaje: hipoteka umowna i przymusowa, obowiązująca od dnia 20 lutego 2011 r.
 3. Nowe instytucje wprowadzane przez nowelizacje do ustawy o księgach wieczystych i hipotece:
  1. administrator hipoteki,
  2. umowa o ustanowienie administratora – forma i treść oraz zakres obowiązywania,
  3. możliwość podziału jednej pomiędzy kilku wierzycieli –odejście od zasady jedna hipoteka – jeden wierzyciel,
  4. zmiany zakresu zabezpieczenia związana z wprowadzeniem hipoteki umownej – likwidacja hipoteki kaucyjnej,
  5. możliwość zmiany zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości w przypadku spłaty części wierzytelności przez dłużnika,
  6. możliwość rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
 4. Zmiana zakresu obowiązywania hipoteki w rozumieniu zabezpieczenia praw wierzyciela.
 5. Postępowanie sądowe wieczysto – księgowe związane z wpisem, wykreśleniem i zmianą hipoteki.
 6. Przepisy intertemporalne związane z wejściem w życie nowelizacji ustawy w dniu 20 luty 2010r.
 7. Problemy prawne i praktyczne związane z nowelizacją ustawy i wprowadzonymi zmianami.
 8. Aktualne orzecznictwo związane z nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Działki budowlane rolne i inne – czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o nieruchomościach gruntowych.
Program szkolenia:
  Nieruchomość gruntowa, jako podstawowy rodzaj nieruchomości w prawie polskim -definicja, rodzaje i podział nieruchomości.
 1. Granice nieruchomości – rozgraniczenie i wznowienie granic – problemy prawne i faktyczne.
 2. Podziały i scalanie nieruchomości gruntowych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Określenie i zmiana przeznaczenia nieruchomości gruntowej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Warunki uznania nieruchomości gruntowej – działki za budowlaną, a odpowiedzialność pośrednika za wady fizyczne nieruchomości i wprowadzenie kontrahenta pośrednika w błąd.
 5. Obciążenia prawami nieruchomości gruntowej - służebności, dzierżawa, najem, dożywocie i inne ograniczone prawa rzeczowe.
 6. Służebność budynkowa – instytucja umożliwiająca budowę na cudzym gruncie.
 7. Służebność drogi koniecznej - umożliwiająca dostęp do nieruchomości nieposiadającej drogi – art. 145 kodeksu cywilnego.
 8. Służebność przesyłu - instytucja gwarantująca możliwość budowy i prowadzenia mediów przez przedsiębiorców – art. 3051kodeksu cywilnego.
 9. Urządzenia na działkach i pod ich powierzchnią, a prawo własności i możliwe roszczenia nabywców, a bezpieczeństwo pośrednika i klienta pośrednika – przykłady praktyczne.
 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia prawidłowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki budowlanej, a ochrona praw pośrednika i jego kontrahenta.
 11. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości gruntowych – zgodnie ze standardami zawodowymi obowiązującymi dla wymienionych grup zawodowych.
Umowy związane z obrotem nieruchomościami (umowa najmu, umowa przedwstępna, umowne prawo odstąpienia).
Program szkolenia:
 1. Podstawowe umowy funkcjonujące w obrocie nieruchomościami – umowa najmu, dzierżawy, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, użytkowania i umowa użytkowania wieczystego.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania w/w umów w obrocie prawnym w prawie polskim – ustawa kodeks cywilny.
 3. Omówienie podstawowych umów najmu – umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu komercyjnego, umowa najmu okazjonalnego - szczególna forma zawierania umów najmu lokali mieszkalnych – problemy prawne i praktyczne w pracy pośrednika i zarządcy nieruchomościami.
 4. Umowa dzierżawy nieruchomości – podstawy prawne i podstawowe różnice w porównaniu do umowy najmu.
 5. Umowa przedwstępna – podstawy prawne i istotne uregulowania – problemy praktyczne występujące w pracy pośrednika i zarządcy nieruchomościami.
 6. Umowa sprzedaży nieruchomości – podstawy prawne, istotne aspekty praktyczne w pracy pośrednika i zarządcy.
 7. Umowa użytkowania – podstawy prawne, szczególna forma używania nieruchomości lub jej części.
 8. Umowa użytkowania wieczystego - szczególna forma oddawania nieruchomości do władania osobą fizycznym prze Gminę lub Skarb Państwa – podstawy prawne i problemy praktyczne.
 9. Prawo zabudowy, jako podstawowa forma zmiany istniejącego podziału na własność i użytkowanie wieczyste odpowiadające rozwojowi gospodarki nieruchomościami.
 10. Umowne prawo odstąpienia, jako sposób na rozwiązanie umowy bez spełniania świadczenia.
Planowanie przestrzenne w gminie – decyzje o warunkach zabudowy, plany miejscowe, procedury prawne i praktyczne.
Program szkolenia:
 1. Podstawowy akt prawny regulujący kwestie planowania przestrzennego w gminie – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawa miejscowego określający przeznaczenie nieruchomości gruntowych - działek na terenie gminy.
 3. Tryb i sposób uchwalania oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy lub jej części, a rola pośrednika w pozyskiwaniu ofert nieruchomości, które zmienią lub mają nowe przeznaczenie w MPZP danej gminy.
 4. Udział mieszkańców gminy w uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposób i tryb wnoszenia wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Możliwość zaskarżenia postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako aktu prawa miejscowego do sądu administracyjnego.
 6. Decyzja o warunkach zabudowy - instytucja szczególna, przewidziana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiająca ustalenie nieruchomości gruntowych w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako szczególna forma kształtowania ładu przestrzennego w gminie w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skutki prawne dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących.
 8. Interpretacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz załączników do decyzji o warunkach zabudowy, a rola pośrednika w interpretacji załączników do decyzji i treści decyzji o warunkach zabudowy przez pośrednika.
 9. Instytucje szczególne przewidziane w kodeksie postępowania administracyjnego w celu właściwej interpretacji decyzji o warunkach zabudowy przez stronę postępowania lub jej pełnomocnika.
 10. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych związane z planowaniem przestrzennym i wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.
 11. Przeniesienie praw z decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela nieruchomości, rola pośrednika w zabezpieczeniu praw kontrahenta w umowie sprzedaży nieruchomości.
Umowa na wyłączność narzędziem pracy profesjonalnego pośrednika.
Program szkolenia:
 1. Podstawowe akty prawne regulujące treść umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 2. Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zakres czynności pośrednika; ustawowy - zwyczajowy i umowny.
 3. Treść i zakres obowiązywania klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z art. 550 kc i ustawą ugn zawieranej z konsumentami oraz z przedsiębiorcami – podobieństwa i różnice.
 4. Wyłączność miejscowa/regionalna i wyłączność czasowa, jako specjalne rodzaje klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 5. Pojęcie i forma kary umownej oraz jej zastrzeżenie w umowie pośrednictwa zawieranej na wyłączność z konsumentem oraz przedsiębiorcą.
 6. Klauzule naruszające zasadę równości stron w umowach pośrednictwa zawieranych z konsumentem – rejestr klauzul niedozwolonych.
 7. Sposoby zabezpieczenia wynagrodzenia pośrednika przy zawieraniu umów pośrednictwa na wyłączność (weksel, deklaracja wekslowa, egzekucja z aktu notarialnego.
 8. Zasady prowadzenia egzekucji kary umownej na podstawie wyżej wymienionych instytucji prawnych przysługujących pośrednikowi, a postępowanie mediacyjne i zawarcie ugody z kontrahentem pośrednika –skutki prawne i faktyczne dla stron umowy pośrednictwa.
 9. Aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące zawierania umów pośrednictwa z klauzula wyłączności i jej interpretacja przez sądy oraz UOiOK – różnice i podobieństwa oraz ich znaczenie dla pośrednika.
 10. Właściwa interpretacja klauzuli wyłączności przez kontrahenta pośrednika przy udziale pośrednika, a powoływanie się na wady oświadczeń woli przez kontrahenta pośrednika po zawarciu umowy pośrednictwa.
 11. Praktyka negocjacji warunków i rodzaju klauzuli wyłączności zawieranej przez strony w umowie pośrednictwa, a ochrona praw pośrednika i kontrahenta pośrednika –zgoda na pobieranie wynagrodzenia od drugiej strony umowy sprzedaży przez pośrednika.
 12. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami – umowa o współpracy.
Dobra fotografia w obrocie, zarządzaniu i wycenie nieruchomości.
Program szkolenia:
 1. Znaczenie fotografii w profesjonalnym obrocie nieruchomościami, jako narzędzia do prezentacji nieruchomości przez pośrednika kontrahentowi.
 2. Zgoda właściciela nieruchomości na publiczną prezentację nieruchomości za pomocą zdjęć wykonanych w technice cyfrowej, – jakość i rodzaje zdjęć nieruchomości a faktyczne oddziaływanie fotografii na potencjalnego nabywcę nieruchomości.
 3. Rodzaje i sposoby publikacji zdjęć w sieci internetowej za pomocą portali – a jakość zdjęć ich rozdzielczość oraz możliwość powiększenia dla uzyskania lepszego obrazu nieruchomości.
 4. Technika prezentacji nieruchomości za pomocą edycji slajdów obrazujących nieruchomość – skuteczne narzędzie wywarcia wpływu na potencjalnego kontrahenta pośrednika.
 5. Strony www zawierające zdjęcia - sposób oraz zasady prezentacji fotografii na stronach firmowych www w zależności od rodzaju i stanu faktycznego nieruchomości.
 6. Metody i sposoby poprawy/korekcji zdjęć cyfrowych – czyli jak odpowiednio wyeksponować zalety nieruchomości poprzez ukrycie jej faktycznych minusów.
 7. Podstawowe błędy popełniane przez pośredników i agentów nieruchomości przy prezentacji fotografii nieruchomości – czyli jakich zdjęć nieruchomości należy unikać.
 8. Zasady i tryb przekazywania fotografii stronom umowy sprzedaży, a niezgodność stanu faktycznego nieruchomości ze stanem przedstawionym na fotografiach – odpowiedzialność pośrednika wobec kontrahenta.
Jak skonstruować dobry opis marketingowy nieruchomości?
Program szkolenia:
 1. Pojęcie marketingu w obrocie nieruchomościami i jego znaczenie dla skutecznego wykonania umowy pośrednictwa przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 2. Właściwe formułowanie opisu nieruchomości zgodnie z zasadami obowiązującymi w reklamie nieruchomości i praktyce obrotu nieruchomościami zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ochroną praw konsumenta.
 3. Zasady i sposoby przygotowania nieruchomości do sprzedaży/najmu/dzierżawy – zakres czynności pośrednika oraz właściwa komunikacja z kontrahentem w celu uzgodnienia zakresu czynności związanych z przygotowaniem nieruchomości do zawarcia umowy w obrocie nieruchomościami.
 4. Określenie istotnych cech nieruchomości w opisie oferty sprzedaży nieruchomości jako podstawowa forma komunikacji z potencjalnym kontrahentem pośrednika.
 5. Podział i charakterystyka nośników reklamy z uwzględnieniem zasad związanych z obrotem nieruchomościami – a opis nieruchomości na różnych rodzajach nośników reklamowych – słowa klucze.
 6. Właściwe wykorzystanie miejsca przeznaczonego na danym nośniku reklamowym, a skuteczna promocja nieruchomości, – czyli jakie cechy nieruchomości są w opisie nieruchomości istotne dla potencjalnego kontrahenta pośrednika.
 7. Zasady tworzenia opisu inwestycji deweloperskich – użycie materiałów własnych i materiałów dostarczonych przez dewelopera.
 8. Rzeczywisty stan faktyczny nieruchomości, a podstawowe błędy popełniane przez pośredników nieruchomości i agentów przy tworzeniu opisu nieruchomości.
Skuteczna reklama nieruchomości w Internecie – efektywne wykorzystanie kanałów marketingowych do promocji inwestycji.
Program szkolenia:
 1. Zasady, sposoby i rodzaje promocji ofert nieruchomości w sieci internetowej, a występujące rodzaje nośników reklamowych w internecie – strony www, serwisy branżowe, strony branżowe www.
 2. Kampanie reklamowe zlecane podmiotom zewnętrznym w sieci internetowej – treść i zakres umowy określający sposób prowadzenia kampanii reklamowej – szczegóły techniczne – liczba odsłon oferty i sposób jej prezentacji, portale i serwisy objęte zakresem umowy a skuteczność ustalonego przez strony sposobu prezentacji oferty nieruchomości.
 3. Projekt szaty graficznej reklamy, a treść oferty i rodzaj nieruchomości jako istotne elementy skutecznej reklamy nieruchomości w internecie.
 4. Rozpoznanie potencjalnego segmentu rynku nieruchomości i jego odbiorców jako jeden z istotnych elementów skutecznej promocji nieruchomości w internecie.
 5. Zmiana zakresu i sposobu reklamy poprzez stworzenie nowej strony www i innych elementów istotnych dla sposobu odbioru oferty nieruchomości przez potencjalnych nabywców jako model powtarzalny w cyklu planowanej kampanii reklamowej dla nieruchomości.
 6. Stosowanie bonusów i innych promocji dla potencjalnych kontrahentów w promocji oferty w sieci internetowej przez pośrednika.
 7. Kampanie reklamowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w zależności od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji.
 8. Przykłady błędnych kampanii reklamowych w internecie, czyli jak uniknąć pułapek w reklamie nieruchomości.
Problemy prawne i praktyczne najmu lokali i powierzchni komercyjnych.
 1. Kodeks cywilny, jako podstawowy akt prawny regulujący najem lokali, a prawo szczególne ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Elementy niezbędne i istotne w umowach najmu komercyjnego i umowach najmu lokali mieszkalnych.
 3. Podmioty – strony umowy (dokumentacja i prawidłowe określenie stron umowy, sposób reprezentacji podmiotów umowy, następstwo prawne podmiotów będących stronami umowy najmu, referencje najemcy.
 4. Przedmiot umowy najmu.
 5. Prawidłowe określenie czynsz najmu.
 6. Czas trwania umowy najmu komercyjnego.
 7. Zabezpieczenia praw Wynajmującego i Najemcy wynikających z zawartej umowy.
 8. Szczególne zapisy umów najmu komercyjnego.
 9. Niedozwolone zapisy umowne tzw. klauzule abuzywne w umowach najmu.
 10. Wysokość, terminy i forma płatności kar umowny – zapisy umowne, a praktyka.
 11. Wypowiedzenie umów najmu.
 12. Umowy najmu lokali zawierane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw, lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku – zakres przedmiotowy i podmiotowy.
 13. Najem okazjonalny – instytucja szczególna przewidziana w rozdziale 2 a w/w ustawy – regulacje chroniące prawa właściciela lokalu; przesłanki, forma i treść umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi najmu okazjonalnego.
 14. Orzecznictwo sądowe a umowy najmu – problemy praktyczne.
Prawo spadkowe
Program szkolenia:
 1. Systematyka księgi IV – Spadki ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, jako podstawowego aktu prawnego regulującego dziedziczenie w prawie polskim.
 2. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego – otwarcie spadku, masa spadkowa, spadkobierca.
 3. Podstawowe rodzaje dziedziczenia – dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe.
 4. Zasady dziedziczenia ustawowego – kolejność dziedziczenia i udziały spadkobierców.
 5. Testament – rodzaje testamentów, treść i forma testamentu, testamenty specjalne.
 6. Polecenia i zapisy testamentowe – forma i skutki dla masy spadkowej.
 7. Przyjęcie spadku – przyjęcie wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku.
 8. Wydziedziczenie oraz stwierdzenie niegodności spadkobiercy – sposoby pozbawienia spadku.
 9. Instytucja zachowku, jako zabezpieczenie materialne dla najbliższej rodziny spadkodawcy.
 10. Umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia oraz zbycie masy spadkowej.
 11. Wspólność masy spadkowej oraz podział masy spadkowej pomiędzy współspadkobierców.
 12. Stwierdzenie nabycia spadku droga orzeczenia sądowego lub aktu notarialnego.
 13. Szczególne przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych w praktyce obrotu nieruchomościami.
Dokumentacja czynności pośrednictwa w celach dowodowych
Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne prowadzenia czynności w obrocie nieruchomościami przez pośredników w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą ugn i przepisami kodeksu cywilnego
 2. Pojęcie oferty sprzedaży, najmu nieruchomości w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a standardy zawodowe obowiązujące dla pośredników w obrocie nieruchomościami
 3. Procedura i zasady prowadzenia negocjacji przez pośredników w obrocie nieruchomościami – błędy popełniane przez pośredników oraz przesłanki odpowiedzialności cywilnej i zawodowej dla pośredników
 4. Zasady i tryb sporządzania protokołów, notatek, porozumień i listów intencyjnych a związanie stron zakresem przyjętej i ustalonej treści oferty w wyniku wykonanych czynności pośrednictwa
 5. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży/najmu a zmiana istotnych warunków umowy ustalonych przez strony przy udziale pośrednika w obrocie nieruchomościami
 6. Wzajemne roszczenia stron umowy powstałe na skutek zmiany istotnych warunków zawarcia umowy a rola i odpowiedzialność pośrednika
 7. Procedura dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem usługi pośrednictwa, a brak skutku w formie zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży/najmu i umowy sprzedaży/najmu nieruchomości
 8. Orzecznictwo sądowe i praktyka sądów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń przez pośredników w obrocie nieruchomościami.
Służebność przesyłu w praktyce pośrednika i w orzecznictwie sądowym
Program szkolenia:
 1. Pojęcie, podział i rodzaje służebności występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu
 2. Służebności gruntowe – służebność przesyłu jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów
 3. Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla właściciela nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności przesyłu
 4. Uchybienia i błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – przykłady zarzutów do opinii rzeczoznawców zgłaszane przez uczestników postępowań sądowych
 5. Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotem gospodarczym oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego
 6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Wady prawne i fizyczne nieruchomości
Program szkolenia:
 1. Definicja nieruchomości, uregulowana w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rodzaje nieruchomości występujące w praktyce obrotu nieruchomościami.
 2. Stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości.
 3. Procedura przyjęcia nieruchomości przez pośrednika do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – forma i treść czynności faktycznych i prawnych pośrednictwa.
 4. Pojęcie wady prawnej i fizycznej w doktrynie i przepisach prawa cywilnego.
 5. Katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – pojęcie wady prawnej i fizycznej nieruchomości zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego.
 6. Zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - przesłanki odpowiedzialności pośrednika za wady prawne i fizyczne nieruchomości.
 7. Sposoby i formy regulacji stanu prawnego nieruchomości przewidziane w systemie prawa polskiego – podstawy prawne i procedura dokonania regulacji stanu prawnego nieruchomości.
 8. Sposoby zabezpieczenia praw pośrednika w obrocie nieruchomościami – wpływ zarządcy nieruchomości na kształtowanie treści umowy w obrocie nieruchomościami zawieranej przez pośrednika w przypadku zaistnienia wady prawnej lub fizycznej nieruchomości.
Zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie inwestycji
Program szkolenia:
 1. Pojęcie i rodzaje oraz podział inwestycji na nieruchomościach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 2. Zasady, tryb i terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych i zgłoszeń związanych z inwestycjami w nieruchomość przez pośrednika – oświadczenie o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwa szczególne konieczne do pozyskania w/w dokumentów.
 3. Weryfikacja i sprawdzenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez pośrednika w obrocie nieruchomościami przy wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi.
 4. Analiza dokumentów związanych z nieruchomością oraz ich znaczenie prawne i faktyczne dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
 5. Uchybienia zawodowe występujące w pracy pośredników w trakcie trwania inwestycji budowlanych w nieruchomości, a zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych.
 6. Katalog i pojęcie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości ujawnione na nieruchomości - przesłanki odpowiedzialność zawodowej i cywilnej pośrednika.
 7. Rodzaje postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości a związanych z zakończeniem inwestycji na nieruchomości.
 8. Plany nowelizacji prawa budowlanego i zmiany związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego proponowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz orzecznictwo sądowe.

Szkolenia z zakresu komunikacyjno - obsługowego (prowadzący: Jacek Lekki – psychoterapeuta, Mariusz Lang – specjalista ds. sprzedaży)

Warsztat komunikacji interpersonalnej

Dwudniowy warsztat poświęcony elementarnej wiedzy i umiejętnościom komunikacyjnym niezbędnym w pracy z ludźmi. Warsztat pełnił funkcję przygotowawczą – wstęp do kolejnych zajęć i obejmował następujące tematy:

 • schematy komunikacyjne: klasyczne i w oparciu o realizację potrzeb emocjonalnych uczestników komunikacji,
 • wielotorowość komunikacji,
 • umiejętność precyzyjnego formułowania komunikatu,
 • aktywne słuchanie i pasywne mowienie- sztuka bycia w kontakcie: filozofia i techniki,
 • werbalne aspekty komunikacji (znaczenie trybów i innych kategorii gramatycznych dla skutecznej komunikacji),
 • moje ciało mówi i słucha - niewerbalne aspekty komunikowania się,
 • praca z głosem - analiza kanałów,
 • "pozycje" słuchania i mówienia,
 • komunikacja a emocje - jak wyrażamy je świadomie i nieświadomie,
 • zewnętrzne i wewnętrzne bariery komunikacyjne.
Asertywność w relacjach z klientami

Celem warsztatu było przede wszystkim wyposażenie uczestników w wiedzę na temat asertywności, zrozumienie idei asertywności i zakresu jej stosowalności a ponadto wyposażyć uczestników w elementarną wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z obsługą klienta. Uczestnicy aktywnie ćwiczyli zachowania asertywne i procedury komunikacyjne, poznali metody samodzielnego, bezpiecznego rozwijania asertywności w środowisku pracy.

Różni ludzie, różne konteksty, różne sposoby komunikowania się

Warsztat poświęcony umiejętności właściwego doboru procedur komunikacyjnych w kontekście psychologii różnic indywidualnych. Uczestnicy brali udział w szeregu ćwiczeń zaprojektowanych tak, by zapoznać ich z podstawowymi parametrami różnic oraz uwrażliwić na znaczenie różnorodnych kontekstów, zarówno intrapsychicznych jak i grupowo-społecznych i kulturowych dla procesu komunikacji.

Praca warsztatowa objęła następujące zagadnienia:

 1. charakter i osobowość człowieka (typologia uproszczona na podstawie DSM-IV i klasycznej typologii temperamentu
 2. różnice komunikacyjne w kontekście różnicy płci (jak komunikują się kobiety i mężczyźni)
 3. różnice stylów poznawczych
 4. autodiagnoza – refleksyjne spojrzenie na własny potencjał osobowościowy oraz na ograniczenia, które niesie nasz charakter
Sprzedaż autentyczna

Głównym celem szkolenia było odejście od powszechnie znanych i stosowanych schematów sprzedaży. Źródłem efektywnej pracy sprzedawcy (także nieruchomości) ma być jego autentyczność i relacyjne podejście do każdego klienta. Celem szkolenia było przeciwdziałanie zniechęcaniu klientów do współpracy poprzez stereotypowe techniki sprzedażowe, a także podniesienie komfortu pracy sprzedawców dzięki wykorzystaniu ich wewnętrznego potencjału i różnorodności.

Grupowa superwizja procesu obsługi klienta

Zajęcia w grupach, których celem była analiza konkretnych przypadków każdego z uczestników, oparta na zasadach superwizyjnych (case study), w których pracuje cała grupa, a prowadzący – oprócz funkcji „eksperckiej” - są facilitatorami procesu. Zajęcia obejmowały dyskusję, informacje zwrotne i ćwiczenia na konkretnych przypadkach i problemami wyłaniającymi się z analizy. Ćwiczenia dobierane były w zależności od potrzeb, ad hoc, co było możliwe dzięki dużemu doświadczeniu pary prowadzących oraz dzięki wiedzy na temat uczestników wyniesionej z etapu przygotowawczego.

Zajęcia tego typu stanowią formę pomocy osobom chcącym udoskonalać swoje relacje z klientem i zwiększać efekty swojej pracy. Przez superwizję rozumie się uczenie poprzez praktykę i pogłębioną maksymalnie refleksję w grupie w oparciu o dogłębną analizę autentycznych przypadków zdarzających się w pracy z klientem oraz weryfikację utrwalonych przekonań, co daje szansę na bardziej skuteczne i trwalsze nawiązanie relacji z klientem.

Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientem korporacyjnym

Warsztaty, podczas których omówiono zasady myślenia długoterminowego i krótkoterminowego w odniesieniu do pojedynczych klientów, grupy klientów, własnego planowania. Prowadzący omówił rolę autentyczności w prowadzeniu i budowaniu relacji, a także czynności formalne i nieformalne w budowaniu relacji. Ponadto omówiono czym są relacje w kontekście tworzenia stałego, bazowego otoczenia biznesowego. Uczestnicy brali udział w dyskusji, analizowali przypadki, porównywali doświadczenia we współpracy klientami detalicznymi a klientami biznesowymi.

Negocjacje

Warsztat prezentujący uczestnikom podstawowe zasady negocjowania, uczący technik, „sztuczek” i sposobów określania celu i skutecznego osiągania go. Dzięki tym zajęciom uczestnicy uczyli się spoglądać na większość sytuacji konfliktowych jak na pole do negocjacji. Zagadnienia, które zostały omówione podczas szkolenia:

 • zasada win-win,
 • praktyczne zastosowanie podstawowych pojęć negocjacyjnych: BATNA, ZOPA, cele operacyjne, strategiczne i taktyczne, definiowanie pola negocjowalności,
 • różnica między targowaniem się a negocjowaniem,
 • negocjacje integratywne,
 • szachowa koncepcja negocjacji – rola przygotowania się do procesu,
 • techniki i taktyki negocjacyjne.
Niemanipulacyjne zastosowanie reguł wpływu społecznego w praktyce obsługi klienta

Zajęcia poświęcone technikom wpływu społecznego wyposażyły uczestników w świadomość podstawowych reguł manipulacji, co – po pierwsze - przyczyniło się do rozwoju umiejętności reagowania na tendencje manipulacyjne z zewnątrz, a po drugie, umożliwiło uczestnikom przetrenowanie kilku reguł wpływu społecznego przydatnych w pracy i tworzeniu własnego otoczenia

W trakcie zajęć omówiono:

 • sześć zasad wpływu społecznego i ich praktyczne zastosowanie w kontakcie z klientem,
 • czym jest NLP, na ile bezpiecznie można stosować jego techniki i jak chronić się przed wpływem,
 • jak odróżnić wpływ od manipulacji.
Zarządzanie czasem

Celem warsztatu było podniesienie efektywności wykorzystania czasu poprzez pokazanie głównych przyczyn marnowania czasu, analizę własnych działań w ciągu dnia, ustalanie priorytetów wg ważności i pilności spraw, bardziej uporządkowane i zaplanowane działania, wyznaczenie indywidualnych obszarów do poprawy i konsekwentnie realizowanego planu naprawczego.

Techniki zarządzania stresem w pracy

Zarządzanie stresem to nic innego, jak umiejętne redukowanie napięcia do poziomu umożliwiającego twórczą adaptację do sytuacji. Każda osoba, w zależności od swojego stylu charakteru, doświadczenia, wieku, parametrów fizycznych, stopnia rozwoju struktur psychicznych oraz naturalnej odporności na stres potrzebuje czegoś innego. Szkolenie wyjazdowe, które obejmowało trening, testowanie różnych sposobów redukowania stresu, pozwoliło także na integrację grupy.

Techniki grupowego generowania pomysłów (kreatywność)

Warsztat pogłębiający takie kompetencje jak elastyczność, twórcze poszukiwanie rozwiązań, myślenie strategiczne, rozwiązywanie trudnych sytuacji, etc. Zajęcia oparte były na podstawowych regułach treningu twórczości z uwzględnieniem w przykładach zarówno technik zabawowych, jak i tych opartych na realiach pracy firmy. Wyposażyły one uczestników w podstawowe techniki przełamywania rutynowości w działaniu oraz pozwoliły głębiej zanalizować swoje możliwości i predyspozycje w zakresie poszczególnych kompetencji.

Prezentacja i autoprezentacja

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące prezentowania ofert i siebie. oraz zajęcia z e specjalistą od kreowania wizerunku.

Zagadnienia dotyczące prezentowania oferty dotyczyły

 • zasady pierwszego wrażenia,
 • nawiązywania kontaktu,
 • zainteresowania klienta,
 • budowania własnego wizerunku w komunikacji,
 • przekonywania innych do siebie i swoich idei.

Specjalistka od kreowania wizerunku przedstawiła zasady dotyczące:

 • sposobu mówienia (praca z własnym głosem),
 • prezentacji firmy,
 • kanonów savoir vivr’u,
 • kolorystyki, zapachu i innych czynników organoleptycznych.
Indywidualne wsparcie procesu wdrażania nowych umiejętności

Zajęcia polegały na indywidualnych spotkaniach z trenerem, realizowanych w określonym, rozciągniętym w czasie harmonogramie. Ich cele można zawrzeć w kilku punktach:

 • adaptacja poznawanych na różnych szkoleniach zagadnień do codziennej pracy osoby szkolonej,
 • integracja dotychczas zdobytych wiedzy i umiejętności w praktyczną, dającą się stosować całość,
 • wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania kreatywnych rozwiązań,
 • pogodzenie swojego stylu pracy (opartego na własnych uwarunkowaniach osobowościowych) do technik pracy preferowanych przez organizację,
 • praca na konkretach – analiza case studies i próba znajdywania alternatywnych, skuteczniejszych sposobów działania,
 • wyrabianie nawyków samoanalizy i uczenia się na własnych błędach,
 • stała samoobserwacja,
 • trening i symulacje deficytowych umiejętności,
 • wspólna z trenerem analiza własnej pracy bezpośrednio u klienta.

Szkolenie z technik Home stagingu (prowadząca: Maria Semczyszyn - ekspertka ds. rynku nieruchomości, dyplomowana home stagerka)

Home staging

Home staging jest zbiorem działań wspomagających sprzedaż lub wynajem nieruchomości, łączących techniki dekoratorskie, marketingowe oraz prezentacyjne. Istotą tych działań jest uzyskanie jak najwyższej kwoty transakcyjnej lub w ogóle umożliwienie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości przy zastosowaniu niewielkich nakładów finansowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu nieruchomości można też przyspieszyć czas oczekiwania na sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Szkolenie z technik home stagingu pozwoliło nabyć umiejętności: prawidłowej neutralizacja i dynamizacja wnętrza (celem spowodowania zainteresowania jak największej liczby potencjalnych nabywców), łączenia kolorów i faktur, właściwego aranżowania wnętrza na cele sprzedaży lub wynajmu. Szkolenie pozwoliło także zapoznać się z głównymi zasadami związanymi z optymalnym ustawianiem mebli i akcesoriów w celu podkreślania walorów i przestrzeni w nieruchomości oraz zaznajomić z technikami wyróżnienia nieruchomości na tle konkurencji.

Zdobycie wiedzy z zakresu home stagingu przez pośredników firmy INVESTDOM gwarantuje satysfakcję wszystkim stronom przyszłej transakcji – klientom naszego biura nieruchomości.

Szkolenie z emisji głosu (prowadzący: Andrzej Skiba - aktor, wokalista, reżyser teatralny)

Emisja głosu

Coraz więcej osób zajmujących się kontaktem z Klientami przykłada większą wartość do pracy nad swoim głosem. Emisja głosu umożliwia świadome z niego korzystanie i posługiwanie się nim jako narzędziem w celu uzyskania kompetentnego i przekonywującego wizerunku. Zajęcia z emisji głosu miały na celu wypracowanie odpowiedniej, indywidualnej barwy emocjonalnej, poznanie technik relaksacji, nauczyły uczestników asertywności mięśniowej, która jest niezbędna, aby opanować właściwe oparcie oddechowe. W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczyli techniki Aleksandra pogłębiające oddech, oraz ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne i impostacyjne uruchamiające rezonatory. Na zakończenie szkolenia dla każdego z uczestników przygotowana została profesjonalna sesja nagraniowa w studiu B24 Opole, aby mogli oni ocenić efekty swojej pracy i wziąć kopię płyty z własnym głosem w celu dalszej pracy i monitorowania postępów.

Szkolenie z języka angielskiego (prowadzący: lektorzy z Centrum Języków Obcych Bizneslingua w Opolu)

Język angielski

Kadra zarządzająca naszej firmy w okresie realizacji projektu wzięła udział w 288 godzinach szkoleń z języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów zagranicznych. Szkolenia w formie konwersatoriów ujęły szeroki zakres zagadnień związanych z biznesem, w tym:

 • opanowanie słownictwa związanego ze sprzedażą, reklamą, marketingiem,
 • e-commerce (e-biznes) – poznanie słownictwa związanego z Internetem. Wyrażanie opinii na temat działalności firmy w Internecie,
 • prowadzenie dyskusji w języku angielskim na temat:
  • kampanii reklamowych,
  • badania opinii konsumentów,
  • profili konsumenckich,
  • prezentowania swoich usług i produktów,
 • opanowanie i poprawne użycie słownictwa oraz zwrotów związanych z wyposażeniem domów, mieszkań, obiektów przemysłowych, terenów pod inwestycje,
 • poznanie słownictwa dotyczącego outsorcingu, planowania rozwoju ekonomicznego, zarządzania firmą jak i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • nauka (powtórzenie) czasów gramatycznych niezbędnych w komunikacji oraz w prowadzeniu korespondencji,
 • skuteczne prowadzanie rozmów telefonicznych,
 • poznanie słownictwa związanego z kredytami, pożyczkami, wyceną nieruchomości,
 • prowadzenie negocjacji,
 • customer service (obsługa klienta).

Pilnie uczestniczyliśmy w szkoleniach żeby móc jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwać klientów i służyć im radą we wszelkich kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami. Na pewno podnoszenie naszych kwalifikacji nie skończy się wraz z zakończeniem projektu. Fachowa obsługa transakcji wyróżnia nas wśród konkurencji, a nasz zespół dokłada wszelkich starań by zachować jak najwyższe standardy obsługi.

Facebook
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję